Wat is het Zorgbedrijf Roeselare?

Jouw Zorg? Die hebben we in onze vingers!

Wonderlijk toch! Hoe vingers spontaan samenwerken als ze een handeling uitvoeren. Hoe ze samen een gewenst resultaat bereiken.Gevoel uitdrukken. Werken. Tokkelen. Spelen. Zorgen.

Als vingers willen we zijn. Verschillend en toch samen één. Een hedendaags Zorgbedrijf, gestuurd door de natuurlijke reflex van onze medewerkers, om 'iedere' Roeselarenaar een menswaardige, kwalitatieve dienst- , hulp- en zorgverlening te verzekeren, in alle fases van het leven.

Wat is het Zorgbedrijf Roeselare?

Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie, Zorgbedrijf Roeselare. Met de oprichting van het Zorgbedrijf Roeselare slaan de Stad en het OCMW de handen in elkaar om een kwaliteitsvolle publieke zorgverlening te blijven aanbieden. In het Zorgbedrijf zijn alle zorgdiensten van het OCMW en de Stad samengebracht in een nieuwe structuur. Door deze zorgdiensten te bundelen kan nog beter en efficiënter worden samengewerkt. Het Zorgbedrijf is een publiekrechtelijke vereniging en moet dus blijven beantwoorden aan de regelgeving van openbare besturen.

Het Zorgbedrijf Roeselare bestaat uit:

  • vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus)
  • drie lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg)
  • een dienst Thuiszorg
  • Voorschoolse en naschoolse kinderopvanginitiatieven KIDZ (KIDZ Roeselare, KIDZ Beveren, KIDZ Rumbeke en KIDZ Onthaalouders)
  • de diensten therapeutische kindzorg Het Roer en De Boom

Met het Zorgbedrijf Roeselare ontstond zo een nieuwe grote organisatie binnen onze stad met ongeveer 760 medewerkers.

Waarom Zorgbedrijf Roeselare?

De oprichting van het Zorgbedrijf moet ervoor zorgen dat alle Roeselaarse burgers ook in de toekomst nog steeds kunnen genieten van een toegankelijke zorg, waar iedereen recht op heeft. Ook de zwakkeren in de maatschappij, zoals kansarme kinderen en kwetsbare ouderen, blijven daarom zeer bewust een belangrijke doelgroep van deze zorgdiensten.

Door onze zorgdiensten samen te brengen en als een autonoom overheidsbedrijf te laten functioneren, kan het Zorgbedrijf een stuk flexibeler werken dan voorheen. Op termijn moet dit leiden tot een nog efficiëntere organisatie die geleidelijk aan minder nood heeft aan financiële ondersteuning vanuit de publieke middelen van de Stad.

Wat betekent dit voor de klant?

Voor onze klanten verandert er vanaf januari 2015 in de praktijk niets. Overeenkomsten met leveranciers en partners en de zorgverlening en diensten aan de bewoners van woonzorgcentra, de klanten van de dienstencentra, de ouders van kinderen die gebruikmaken van de kinddiensten, klanten van de thuiszorgdiensten, enz. worden onder dezelfde voorwaarden automatisch overgenomen door het Zorgbedrijf. Daarvoor moeten geen extra stappen worden ondernomen. Het zorgaanbod blijft hetzelfde en alle zorg wordt nog op dezelfde manier toegediend, maar dan binnen een andere overkoepelende en toekomstgerichte organisatiestructuur.

Vragen?

Zorgbedrijf Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
t. 051 80 52 00